සහයෝගී ආයතන

ARNEC LOGO

ARNEC යනු මුල් ළමාවිය පිළිබඳ න්‍යාය පත්‍රය සහ ආයෝඡනය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ අංශ සහ විවිධ විෂයයන්, සංවිධාන, ආයතන සහ ආයතන හරහා ශක්තිමත් හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩනැගීම සඳහා පිහිටුවන ලද ජාලයකි. අද, ARNEC යනු ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ මුල් ළමාවිය වර්‍ධනය (ECD) සඳහා වූ පුළුල් හා වේගයෙන් වර්ධනය වන ජාලයකි. වෘත්තිකයින්, ප්‍රවීණයන්, රාජ්‍ය ආයතන සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන මෙන්ම කලාපීය හා ගෝලීය ආයතන සහ ජාල වල සිට විවිධ අංශ වලින් සහ වෘත්තීන්ගෙන් යුත් ECD වෘත්තිකයින් සඳහා එය පොදු වේදිකාවක් සපයයි.

ARNEC LOGO
EMG LOGO
TEACHERS FOR CHANGE LOGO
MEDIA LOGOS
ATLAS LOGO
CBL SAMAPOSHA LOGO
SCHOOL LOGOS
GOVERMENT LOGO
shape
shape